Bra att veta

Bygglov, anmälan eller inte?

Friggebod, 15m2

Sätta upp max två "friggebodar" med sammanlagd totalyta på högst 15 m2, samma regel om minst 4,5 meter till grannens tomtgräns gäller även här. Boden får inte vara högre är 3 meter till taknock.

Tänk på att eldstad, vatten och avlopp kräver bygganmälan.

Elinstallation behöver inte anmälan men behörig elektriker.

 

Uteplats:

Uppföra skyddad uteplats med en höjd på maximalt 1,8 meter, som inte placera närmare än 4,5 meter från grannen. Uteplatsen ska ligga i anslutning till bostadshuset och inte sträcka sig mer än 3 meter ut från huset.

Skärmtak:

Ordna skärmtak över uteplats, altan, balkon eller entré, om takets yta inte är större än 15 m2. 4,5-metersregeln beträffande avståndet till granntomten gäller här också.

 

Staket:

Staket som inte är högre än 1,1m

 

Färgsättning:

Måla om huset i en annan färg, om inte byggnadens karaktär ändras väsentligt.

 

Pergola:

Pergola och spaljé står det inget om i plan och bygglagen. De flesta kommuner tolkar pergolor och spaljéer som att de skall bestå av mer än 50% luft.

 

Marklov:

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

 

Attefallshus, 25 m2

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

 

Storlek på ett attefallshus

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

 

Var får ett attefallshus placeras

Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

 

I vissa fall krävs bygglov.

Vatten och avlopp kräver bygglov.

För Attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 

 

 

Kolla alltid med din kommun vad som gäller.

Mer information finns på hos den kommun du tänker bygga i och hos boverket.

 

info@stenssmahus.se